Grants

Projekttitel: Zbadanie zgodności działania oprogramowania Stos IEC 61850 zaimplementowanego przez JPEmbedded s.c. ze standardem IEC 61850 (w wersji 2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 29.12.2016 r.
Wydatki ogółem: 59 040,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 48 000,00 PLN
Dofinansowanie: 43 200,00 PLN
Poziom dofinansowania: 90%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl .