Grants

Projekttitel: Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Celem projektu jest aktywna promocja oferowanych przez nas rozwiązań dla energetyki na rynku europejskim oraz północno-amerykańskim. Posiadamy w swojej ofercie gamę produktów na którą składa się oprogramowanie oraz moduły sprzętowe, implementujące standardy komunikacyjne takie jak
IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEC 62351, ICCP/TASE.2

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 3 osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 30.03.2018 r. – 29.03.2020 r.
Wydatki ogółem:  386 420,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 386 420,00 PLN
Dofinansowanie: 193 210,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Projekttitel: Zbadanie zgodności działania oprogramowania Stos IEC 61850 zaimplementowanego przez JPEmbedded s.c. ze standardem IEC 61850 (w wersji 2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 29.12.2016 r.
Wydatki ogółem: 59 040,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 48 000,00 PLN
Dofinansowanie: 43 200,00 PLN
Poziom dofinansowania: 90%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl .